Provozní řád sportovního centra SQUASH - HAŠTAL

Nacházíte se ve sportovním centru, provozovaném spolkem Squash-Haštal z.s. kde pro Vás máme připravenu celou řadu nabídek a služeb. Člen našeho spolku má svá práva a povinnosti dané těmito společnými pravidly.

Jestliže se na takovýchto pravidlech shodneme a jak Vy, tak i my budeme tato pravidla, vtělená do následujícího "Provozního řádu", pečlivě dodržovat, jsme přesvědčeni, že budete od nás odcházet spokojeni, ba co víc, že se k nám budete i rádi vracet.

Spolek Squash-Haštal z.s. poskytuje uvedené služby svým členům

Členství vzniká již rezervací služeb, případně přihlášením na recepci

 1. Způsob registrace a objednávky
 • Člen spolku může rezervovat až 2 hodiny na jednom kurtu nebo 2 kurty na jednu hodinu, bez složení zálohy a to až na 14 dnů předem. Záloha na více kurtů nebo hodin je 50% z celkové částky. Záloha je vratná v případě zrušení rezervace nejpozději 48 hodin před rezervovaným termínem a časem.
 • V čas své rezervace má člen spolku právo na uvolnění kurtu. Čistý čas jedné objednané hodiny je 60 minut. Nepřijde-li člen spolku na předem objednanou hodinu včas, má provozovatel právo po 15 minutách pronajmout tento kurt jiné osobě.
 • V případě nutnosti má člen spolku právo svoji objednávku zrušit avšak nejpozději do 24 hodin před rezervovaným časem. Při pozdním zrušení rezervované hodiny má provozovatel právo účtovat si stornopoplatek 50% z konečné ceny rezervovaného kurtu. Upozornění : na storno se studentské ani jiné slevy nevztahují ! V případě neomluvení hodiny a nedostaví-li se člen spolku v uvedený čas ke hře má provozovatel právo si účtovat stornopoplatek 100% z konečné ceny.
 • Člen spolku, který má více než 2 neuhrazené storno poplatky může být vyloučen bez náhrady.
 • V rámci zkvalitnění našich služeb jsou prostory squashcentra monitorovány kamerovým systémem se záznamem a telefonní hovory nahrávány.
 • Provozovatel má právo vykázat z prostoru sportovního centra osoby, které nejsou členy spolku, odmítají nebo i v minulosti odmítli zaplatit útratu nebo stornopoplatek.
 1. Pokyny pro pobyt na squashovém kurtu
 • Před vstupem na kurt si pečlivě přečtěte doporučení "Pokyny a pravidla pro používání kurtů squash". Prosíme členy spolku o dodržování pokynů služby a vedení sportovního centra. Jde především o používání správného vybavení pro hru na squashovém kurtu.
 • Vstup na kurt je možný pouze v sálové obuvi k tomuto účelu určené se světlou podrážkou. V případě nedodržení těchto pokynů nebude člen spolku vpuštěn na kurt. Dojde-li přesto ke znečištění kurtu vinou použití nesprávné obuvi, bude k celkové ceně jeho objednávky účtován poplatek 5000,-Kč za uvedení squashového kurtu do původního stavu. Vhodné vybavení si lze zapůjčit či zakoupit na recepcích v našem sportovním centru.
 • Po vstupu na squashový kurt za sebou vždy opatrně zavřete skleněné dveře.
 • V průběhu hry dbejte na bezpečnost svoji i svého spoluhráče. Vítězství je příjemné, ale zdraví je přednější ! (nehraj míč z otočky, bezhlavě a nenastřeluj spoluhráče; míček sleduj bedlivě, ale nedívej se přímo dozadu - úrazy oka nastřelením míčem jsou velmi nebezpečné a mohou mít trvalé následky, doporučujeme použití ochranných brýlí; před hrou se vždy pečlivě rozcvič). Pro Vaši pohodu a správnou a bezpečnou hru doporučujeme nahlédnout do Pravidel hry squash, které jsou vždy k dispozici na recepci sportovního centra.
 • Doporučujeme použití ochranných brýlí ( pro juniory je použití brýlí povinné!). Ochr. brýle si lze na recepci zapůjčit nebo zakoupit .
 • Hráči hrají na vlastní nebezpečí !!! Provozovatel sportovního centra nenese odpovědnost za úraz způsobený hrou či pobytem na kurtu nebo při dalších činnostech v rámci celého sportovního centra !!!
 • Zadní skleněná stěna je určena VÝHRADNĚ !, pro odraz míčku.Jakékoli odrážení od skleněné stěny nebo narážení do ní je přísně zakázané !!! V případě poškození skleněné stěny bude na osobě, která poškození způsobila , uplatňována náhrada v plné výši podle fakturace dodávky a montáže nového skla (cca 100.000,-Kč) a dalších nákladů s výměnou skla souvisejících.
 • Projevy radosti, zklamání či jiné emoce projevujte mírně s ohledem na další členy spolku.
 • Provozovatel či služba má právo vykázat z prostorů sportovního centra osoby neupravené, opilé nebo jinak nezpůsobilé k hraní nebo pobytu ve sportovním centru. Také člen spolku, který hlasitým či vulgárním způsobem narušuje atmosféru sportovního centra může být vykázán ze sportovního centra bez náhrady.
 • Při poškození vypůjčené rakety má provozovatel či služba právo žádat po členu spolku úhradu části ceny rakety 500,-Kč/raketu. Člen spolku je povinen tuto částku uhradit současně s úhradou své útraty.
 • Pro Vaše pohodlí zajišťujeme pro Vás vyplétání raket u externího dodavatele, proto Vás prosíme o pečlivé vyplnění zadávacího formuláře. Záruku neseme pouze za kvalitu provedené práce (lze uznat pouze rozpletení výpletu, prasknutí výpletu nebo rakety není oprávněná reklamace)
 1. Pokyny pro užívání služeb mimo kurty
 • při příchodu na recepci vždy nahlaste jméno, pod kterým byla rezervace objednána
 • od služby obdržíte klíček od skříňky v šatně, který před ukončením Vašeho pobytu při platbě útraty (před odchodem), odevzdáte na recepci zpět do rukou služby
 • Cenné předměty (mobilní telefony, šperky nebo větší hotovost apod.) je možné uschovat do skříněk u recepce. Využijte této možnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za ztracené či odcizené předměty, které nebyly uschovány u obsluhy na recepci sportovního centra.
 1. Další služby v našem sportovním centru

jsou: fitness s kardiozónou, wallyball, ping pong, nohejbal, badminton, fotbálek, sauna a box. Každá zmíněná služba má vyhrazen svůj vlastní prostor . Při vstupu do těchto prostor si vždy pečlivě pročtěte pokyny a pravidla, která jsou pro využití těchto služeb závazná. Nerespektování těchto pravidel nebo jejich svévolné porušování má za následek vyloučení z možnosti využívat tyto služby. Vždy dbejte pokynů provozovatele či služby a pokud Vám nejsou některé body pravidel jasné, neostýchejte se služby zeptat, aby nedošlo k nedorozumění.

Dbejte především na své zdraví a bezpečnost svoji i ostatních návštěvníků. Naše sportovní centrum jste přišli navštívit za účelem sportovat a aktivně posílit své fyzické i duševní schopnosti. Po Vašem výkonu by se měl dostavit příjemný pocit úlevy a pohody.

To je náš cíl !!!

Člen spolku se rezervováním kurtu nebo jinou objednávkou služeb poskytovaných sportovním centrem SQUASH-HAŠTAL zavazuje dodržovat tento "Provozní řád".

Děkujeme za Vaši důvěru i za pochopení a přejeme Vám příjemný pobyt v našem sportovním centru.

Vedení sportovního centra SQUASH - HAŠTAL :

Tomáš Krpálek, předseda
Squash-Haštal z.s.
IČ : 08305650
Vachkova 1016/11
104 00 Praha 10